Veikala noteikumi


Interneta veikala lietošanas un pirkuma noteikumi

Lai lietotu SIA R.A.S.A un Ko, reģistrācijas numurs LV40003115278, juridiskā adrese Meistaru iela 10-301, Rīga, LV-1050, Latvija, (turpmāk tekstā – SIA R.A.S.A un Ko) interneta veikalu vietnē www.rasa.lv  un /vai veiktu tajā pirkumus, lūdzu iepazīstieties un akceptējiet zemāk pievienoto SIA R.A.S.A un Ko piedāvāto pirkuma noteikumu kopumu (turpmāk – Noteikumi): 

Vispārīgie noteikumi

1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem SIA R.A.S.A un Ko pārdod preces, kas izvietotas SIA R.A.S.A un Ko interneta veikalā vietnē www.rasa.lv (turpmāk – Interneta veikals). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē veiktajā pasūtījumā (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesība uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu. 

Ja preču pirkuma līgums (pasūtījums) tiek noslēgts Interneta veikalā, starp SIA R.A.S.A un Ko un pircēju tiek noslēgts distances līgums. Tiesības, kas izriet no distances līguma, piemērojamas pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju (fiziskām personām). 

2. Reģistrējoties Interneta veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīviem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā SIA R.A.S.A un Ko ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par pircēja veikto pirkumu un/vai liegt pircējam Interneta veikala lietošanu. 

Cena un norēķinu kārtība

3. Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas ieskaitot pievienotās vērtības nodokli likumdošanas aktos noteiktajā apmērā (21%). Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

4. Ja prece tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces.

5. Papildu preces cenai pircējs maksā par preces piegādes pakalpojumu, ja tas tiek atrunāts atsevišķi.  Pircējam ir pienākums segt SIA R.A.S.A un Ko izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās. 

6. Samaksu par preci un piegādes pakalpojumu var veikt izmantojot  maksājumu skaidrā naudā SIA R.A.S.A un Ko veikalā pie preces saņemšanas vai veicot apmaksu saskaņā ar SIA R.A.S.A un Ko iesniegtu rēķinu tajā noteiktajā termiņā, ar naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto SIA R.A.S.A un Ko bankas kontu.

7. Samaksas par preci nosacījumi var būt atkarīgi no pircēja izvēlētā preces piegādes veida un SIA R.A.S.A un Ko ir tiesības tos vienpusēji grozīt.

8. Preces pirkumu maksas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums, kases čeks). Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts SIA R.A.S.A un Ko bankas kontā. 

Preces pasūtīšana un piegāde

9. Lai veiktu preces pirkumu, pircējs, kas ir reģistrējies Interneta veikalā un piekritis šiem Noteikumiem, aizpilda pasūtījuma veidlapu Interneta veikala vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījuma akcepts ietver pircēja pienākumu veikt samaksu. SIA R.A.S.A un Ko pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.

10. Preces piegāde pircējam tiek veikta pēc pirkuma maksas un piegādes pakalpojuma cenas samaksas. SIA R.A.S.A un Ko 7 darba dienu laikā pēc maksājumu saņemšanas paziņo pircējam uz kādu no pasūtijumā norādītajiem Pircēja kontaktiem (e-pasta adresi, tālruņa numuru) par preces saņemšanas/piegādes termiņu vai gatavību saņemšanai/piegādei.

11. Preces saņemšana, atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu, var tikt veikta: pircējam ierodoties SIA R.A.S.A un Ko noliktavā, adresē: Ganību dambis 40L, Rīga. Pircējam izvēloties šādu piegādes veidu, prece jāsaņem 1-3 darba dienu laikā no SIA R.A.S.A un Ko paziņojuma par preces gatavību saņemšanai;

12. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam pa pasūtījumā norādīto mobilā telefona numuru un/vai e-pastu, lai vienotos par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildei.

13. Preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums – par izpildītu, ja prece nodota ar pircēju saskaņotā laikā un vietā, pircējam vai tā pilnvarotajai personai  un par preces piegādi abpusēji parakstīta Preču pavadzīme-rēķins. 

14. SIA R.A.S.A un Ko vienpusēji atkāpjas no pasūtījuma izpildes, izņemot, ja puses vienojas citādi, ja preces piegāde nevar tikt veikta atbilstoši pasūtījumā norādītajam piegādes veidam šajos Noteikumus noteiktajā termiņā un kārtībā pircēja vainas vai no tā atkarīgu apstākļu dēļ, tas ir, pircējs šajos Noteikumos paredzētajā termiņā nav saņēmis preces SIA R.A.S.A un Ko veikalā vai piegāde nav veikta, tajā skaitā, ja šajos noteiktumos paredzētajā termiņā nav izdevies vienoties ar pircēju par preces piegādes detaļām (laiku, vietu), pircējs vai tā pilnvarotā perona neierodas saskaņotā piegādes laikā un/vai vietā. 

15. Ja SIA R.A.S.A un Ko vienpusēji atkāpjas no pirkuma, tas 30 dienu laikā no pircēja iesnieguma saņemšanas dienas, pirms tam saskaņojot atmaksas apmēru ar pircēju, atmaksā pircējam no tā saņemto pirkuma maksu, ja tāda veikta, šajos Noteikumos noteiktajos gadījumos ieturot no tās izdevumus par piegādes pakalpojumiem piegādes cenas apmērā, ja saskaņā ar pasūtījumu veicama piegāde ar kurjeru. Iesniegums naudas atmaksai iesniedzams ne vēlāk kā gada laikā no pirkuma dienas, un pēc šī termiņa notecējuma pircējs zaudē tiesības prasīt atmaksu.

16. Prece tiek piegādāta ražotāja iepakojumā, ja nav atrunāts savādāk. Preces pieņemšana un kvalitātes pārbaude tiek veikta pie preces piegādes, abu pušu klātbūtnē un puses pārbauda, vai nav konstatējami preces vai tās iesaiņojuma defekti.

Preces lietošana un kvalitāte

17. Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju, ja tāda ir pievienota un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem. Pēc pircēja pieprasījuma prece tiek sagatavota ekspluatācijai un pārbaudīta (ja nodošana tiek veikta pircējam ierodoties SIA R.A.S.A un Ko veikalā). 

18. SIA R.A.S.A un Ko garantē pārdodamās preces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Preces attēlojums Interneta veikalā ir vienīgi informatīvs un var atšķirties dabā. SIA R.A.S.A un Ko negarantē preces atbilstību jebkādām pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.

19. Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.

20. SIA R.A.S.A un Ko saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā, kā arī attiecībā uz normālu preces nolietojumu tās ekspluatācijas gaitā. 

Pušu saistības un citi noteikumi

22. Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi info@rasa.lv.  SIA R.A.S.A un Ko e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (dienu) laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā. 

23. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datu bāzu un statistikas veidošanai, kā arī, lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības. SIA R.A.S.A un Ko ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot pircēja personas datus pircēja kredītvēstures veidošanai un pircēja datu ievietošanai parādvēstures un kredītinformācijas biroju datu bāzēs. 

24. Ja Puses nevienojas citādi, pircējs atļauj pārdevējam apstrādāt pircēja fiziskas personas datus, datus par veiktajām transakcijām (pirkumiem), identificējošus kodus, lai nodrošinātu pārdevēja pakalpojumu un papildpakalpojumu izplatīšanu un pilnveidošanu, sagatavotu individuālus piedāvājumus pircējam, nodrošinātu pārdevēja kredītriska pārvaldību, šo Noteikumu spēkā esamības laikā un 6 mēnešus pēc tam, kad Noteikumi nav spēkā (darījums izpildīts). 

25. Reģistrējoties vai veicot pirkumus Interneta veikalā, ja Puses nevienojas citādi, pircējs piekrīt saņemt SIA R.A.S.A un Ko komerciālus paziņojumus uz pircēja norādīto e-pasta adresi un īsziņu uz mobilā telefona numuru, tajā skaitā, par SIA R.A.S.A un Ko sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, papildpakalpojumiem, preču piedāvājumiem un citiem SIA R.A.S.A un Ko piedāvājumiem, šo Noteikumu spēkā esamības laikā un 6 mēnešus pēc tam, kad Noteikumi nav spēkā (darījums izpildīts). 

26. Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot šo mājas lapu, pircējs piekrīt sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem, pircēja iepirkumu paradumu analīzei, individuālu piedāvājumu sagatavošanai (profilēšanai). 

27. Lai atteiktos no komerciālu paziņojumu saņemšanas, pircējs var izmantot attiecīgo saiti Interneta veikala vietnē. Piekrišanu fiziskas personas datu apstrādei pircējs var atsaukt vai mainīt nosūtot e-pastu uz info@rasa.lv

28. SIA R.A.S.A un Ko saziņai ar pircēju izmanto reģistrējoties pircēja norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Visi paziņojumi, kas pircējam tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem. 

29. Apmeklējot Interneta veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas šiem Noteikumiem. SIA R.A.S.A un Ko ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem. 

30. SIA R.A.S.A un Ko Interneta veikala kontaktinformācija: tālr. nr. +371 67860007, e-pasta adrese – info@rasa.lv